logo

1. Ghat tieni gimgha wara l-ohra l-Bicciera tal-laham tac-canga friska membri tal-GRTU regghu ma xtrawx bhejjem ghall-qatla u ghalhekk illum it-Tnejn 2 ta’ Frar 2004 regghet ma sarietx qatla ghac-canga friska.

2. Il-GRTU f’isem il-bicciera qed issostni li ma kinietx gusta d-decizjoni tal-Ministeru tal-Affarijiet Rurali li filwaqt li gholla s-sussidju lir-rahhala ippretenda li dan ghandu jaghmel tajjeb ghalih il-biccier, li huwa ix-xerrej tal-bhejjem ghall-qatla minghand ir-rahhal. Ir-rahhal bhala produttur permezz tar-rapprezentanti tieghu il-KPH ta’ l-prezzijiet illi fuqhom huwa lest li jbiegh izda l-bicciera ma jistghux jaccettaw dawn il-prezzijiet jekk ma tinstabx soluzzjoni ghal minn ser jaghmel tajjeb ghat-telf li l-bicciera jsofru meta l-Ministeru ma jibqax ihallas il-production bonus fuq kull bhima maqtula.

Dan il-bonus kien jinghata biex il-biccier jiehu minghand ir-rahhal kemm il-bhejjem li ghall-laham taghhom hemm domanda kif ukoll ohrajn li ghalihom is-suq hu fjakk jew xejn. Il-GRTU qed tistenna li l-gvern jidika b’mod car kif ser jsolvi din il-problema li holoq l-istess Ministeru minghajr ma jigu sfurzati l-fuq il-prezzijiet tac-canga friska lill-konsumatur, haga li la jridha il-gvern u lanqas il-bicciera.

3. Il-GRTU qed issostni ukoll li la l-Ministeru investa sistema accettabli ta’ Grading ta’ annimali li jitilghu ghal qatla, din is-sistema ta’ Grading ghandha immedjatament tithaddem biex tkun il-bazi tal-pagamenti li l-bicciera jghamlu lir-rahhala ghal bhejjem li jkunu inqatlu.


4. Il-GRTU disposta biex fl-aktar zmien possibli tinstab soluzzjoni li tkun tinkludi:
ï‚· il-kontinwazzjoni tal-iskema ta’ sussidju lil bicciera u
ï‚· it-thaddiem tal-Grading tal-bhejjem li diga qed isir fil-biccerija bhala bazi ghal hlas li jsir lir-rahhala ghal kull bhima maqtula.

 
0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent