logo

1. Is-sidien tan-negozju ghandhom ikunu jafu li m’humiex obbligati li bilfors imorru ghand l-agenti tal-cash registers taghhom u bilfors ihallsu l-hlas esagerat ta’ Lm12 jew Lm18 skond il-kas, biex jaggustaw il-cash register ghall-18% VAT.


2. Is-sidien tal-hwienet jistghu jqabbdu technician kwalifikat li hu registrat li jista’ jittimbra l-log book u jhallsu ghal dan is-servizz prezz li huma jhossu li hu xieraq. Hadd m’ghandu monopolju fuq l-aggustament tal-cash registers u ghalhekk hadd m’ghandu jkun obligat li jhallas prezz li jhoss li mhux gust.

3. Il-GRTU insistiet mal-Ministru tal-Finanzi dwar dan u ghandha l-assigurazzjoni tal-Ministeru li ma jezisti l-ebda monopolju dwar aggustament tal-cash registers.

 
0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent