logo

Mistoqsija: Il-GRTU qieghda tinsisti li, bir-regolamenti li se jigu introdotti mill-5 ta’ April permezz ta’ Avviz Legali 244, il-Gvern qieghed ifarfar ir-reponsabbiltà minn fuq spalltu u jitfaghha fuq spallet is-sidien privati. Jistax jaghti l-kaz li huwa l-privat li qieghed ifarfar fuq il-Gvern billi jipprova jitfaghlu l-ballun lura f’saqajh?

0
0
0
s2sdefault
Delegazzjoni tal-GRTU – Chamber of Small & Medium Enterprises – immexxija mid-Direttur Generali Vince Farrugia u l-President tal-Hospitality & Leisure Division tal-GRTU, Mr Philip Fenech, illum iltaqghet mal-Onor. Dr Louis Deguara, Ministru tas-Sahha u l-ghola ufficjali fil-Ministeru tas-Sahha.

0
0
0
s2sdefault
Il-GRTU – Malta Chamber of Small and Medium Enterprise, illum tista tghid li ghandha s-support ta’ organizazzjonijiet ohra minn diversi pajjizi mis-settur tal-leisure li wkoll huma decizi li ma jhallux lil gvern taghhom ikisser l-industrija tad-divertiment b’regolamenti bla sens kontra t-tipjip fil-bars, f’cafeterias fir-restoranti, fil-clubs, night clubs, casinos, wedding halls, karaoke bars u postijiet ohra tad-divertiment.

0
0
0
s2sdefault
When not to charge Eco-Tax

If chargeable products have been purchased by the retailer prior to September 1, 2004, products cannot be charged Eco-Tax.

Such products must be covered by a tax invoice dated prior on or prior to August 31, 2004.

The principle is very simple: if you did not pay Eco-Tax on the product purchased from a supplier you cannot charge Eco-Tax to your customers. The penalties for abuse are too large for retailers to contemplate it.

0
0
0
s2sdefault
Inkunu Posittivi lejn in-Negozji z-Zghar ta’ Pajjizna

Nifirhulek ghal darb’ohra ghall-elezzjoni tieghek bhala Kap tal-Partit Nazzjonalista u nawgurawlek bhala l-Prim Ministru li jmiss ta’ Pajjizna. Ahna konvinti li inti ser taghmel l-almu tieghek kollu biex dak li wghedt twettqu, b’mod partikolari l-weghda tieghek li taghmel id-differenza bis-serjeta fl-attenzjoni li l-gvern jaghti lil interessi tal-proprjetarji tal-intraprizi z-zghar u ta’ dawk li jahdmu ghal rashom.

0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent