logo

d-Distributuri tal-Gas jinfurmaw lill pubbliku li minn nhar it-Tnejn 20 ta’ Dicembru, 2004 ser tibda sensiela ta’ protesti mid-Distributuri tal-Gas kontra l-atitudni tal-Bord tal-Enemalta Corporation li injora ghall-kollox it-talbiet taghhom ghat-tigdid tal-Kuntratt taghhom mall-Enemalta.

0
0
0
s2sdefault
Wara tahdidiet li saru bejn l-Enemalta Corporation u l-GRTU – Malta Chamber of SME’s intlahaq arrangament li jservi bhal bazi ghan-negozjati li ghandhom iwasslu biex fi zmien qasir jintlahaq ftehim dwar kuntratt trienali gdid li fuqu jkunu jistghu jghatu s-servizz taghom id-Distributuri tal-Gas. In-negozjati dwar ftehim gdid ser jibdew kmieni l-gimgha d-diehla u mill-gimgha d-diehla wkoll l-Enemalta ser izzid il-produzzjoni ta’ mili ta’ cilindri tal-gas mill-impjant tal-Enemalta f’Birzebbuga.

0
0
0
s2sdefault

Wara negozjati ntensivi illum bejn il-GRTU u l-Enemalta intlahaq ftehim. B’dan il-ftehim gdid d-distributuri ser jithallsu zieda fuq il-commission li huma jithallsu fuq kull cilindru. Din iz-zieda tkun b’lura ghall-Marzu 2004 u twassal sal-31 ta’ Dicembru 2005. 

0
0
0
s2sdefault
Sitwazzjoni Inkwetanti

0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent