logo

Huwa sew li min ikorrompa u min inqabad jinxtara, jdur fit-toroq. Huwa sew li min pappiha u hareg flusu ‘l barra, tawh cans igibhom lura. Huwa sew li lin-negozjant li bid-diffikultajiet kollha li hawn bhalissa jaqa’ lura fil-hlas tal-VAT, il-qorti ggib ir-raguni ta’ contempt of court biex titfghu l-habs jew ta’ frankuni.

0
0
0
s2sdefault
Ghaziz Prim Ministru,

F’isimna personali u f’isem il-Kunsill Ezekuttiv, l-istaff u l-membri tal-GRTU, nilqghu l-hatra tieghek bhala Prim Ministru ta’ pajjizna b’ferh u b’sodisfazzjon. Inhossuna konfidenti li taht it-tregija tieghek ghandna nimxu ‘l quddiem aktar fi strategija ta’ amministrazzjoni u ppjanar fuq bazi ta’ ftehim u lil hinn mill-konfrontazzjoni.

0
0
0
s2sdefault
Din mhix ghajr taxxa ohra fuq in-negozji Maltin u burokrazija ohra imposta bla ebda konsultazzjoni

1. Il-ligi dwar id-Data Protection hi wahda minn dawk l-imposizzjonijiet fuq l-intraprizi Maltin li hi assulutament zejda. Il-gvern ra kif ghamel biex waqt li jwettaq l-obligazzjonijiet li dahal ghalihom jimponi l-ispejjez kollha fuq is-sidien tan-negozji kollha Maltin. Il-gvern qed igieghel is-sidien ihalsu ghal xi haga li holoq il-gvern. Din hi ohra minn dawk li l-burokratici tal-gvern jfasslu wahedhom bla konsultazzjoni ma hadd u jghabbu n-nefqa fuq is-settur privat.

0
0
0
s2sdefault
Il-GRTU tinnota li ghalkemm intlahaq ftehim bejn il-GRTU u l-gvern dwar kif ghandha tkun implimentata l-ligi dwar il-kontroll tat-tipjip f’postijiet pubblici biex is-sidien tan-negozji z-zghar f’pajjizna jkunu jistghu jlahhqu mal-obligazzjonijiet imposti fuqhom, xorta wahda baqa’ min aktar biex ifixkel, milli biex jghin jibqa’ johloq problemi bla bzonn. Hafna qed isemmu x’kien isir fl-Irlanda. Il-GRTU studjat dak li qed isir fl-Irlanda u kien ghalhekk illi assigurat li l-hazin tal-Irlanda ma jkunx ripetut f’Malta. Il-GRTU wkoll ghadha issostni li t-tajjeb tal-ligi tal-Irlanda kellna wkoll naddottawh f’Malta. Punt importanti fil-ligi tal-Irlanda huwa li din thalli tipjip isir f ‘diversi postijiet pubblici.

0
0
0
s2sdefault
Filwaqt li qieghed jinghad hafna dwar il-htiega li l-intraprizi ikunu mghejjuna biex jkunu jistghu jikkompetu ahjar, xhin nigu ghall-fatti, qed isir ftit li xejn.

0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent