logo

Il-Kumitat tal-Burdnara, membri tal-GRTU flimkien mad-Direttur Generali s-Sur Vincent Farrugia llum urew lis-Segretarju Parlamentari fil-Ministeru tal-Portijiet u Kompetittivita, s-Sur Edwin Vassallo u s-Segretarju Permanenti fil-Ministeru, s-Sur Louis Cilia, d-diffikultajiet li qed ihabbtu wicchom fix-xoghol ta’ hrug u dhul ta’ containers u trailers mid-Deep Water Quay fil-Port il-Kbir. Dan sar waqt zjara li saret f’din il-parti tal-Port l-Kbir.

0
0
0
s2sdefault
Il-GRTU accettat b’sodisfazzjon il-postponiment tal-imposizzjoni ta’ l-ismoking ban fuq il-postijiet tad-divertiment u r-restoranti. Din hi decizjoni li evitat konfrontazzjoni bla bzonn. Baqa’ izda xi jsir biex il-ligi tkun gusta ma’ kulhadd.

0
0
0
s2sdefault
Il-GRTU illum hadet passi mal-awtoritajiet fil-Freeport u mal-Ministru tal-IT and Investmenti. biex isiru arragamenti halli x-xoghol fil-Freeport ma jieqafx ghall kollox. Minhabba ragunijiet ta’Health and Safety il-krejnijiet fil-Freeport jitwaqqfu awtomatikament meta jqum rih qawwi, bhal ma gara illum.

0
0
0
s2sdefault
Il-GRTU issostni li l-Ligi tad-Data Protection taqbez il-limitu fejn tidhol zieda fil-burokrazija. Jew il-gvern, kif ikkommetta ruhu l-Prim Ministru Dr Lawrenz Gonzi, jrid bis-serjeta jiggieled il-burokrazija jew ser jibqa’ jimponi ligijiet bhad-Data Protection Act.

0
0
0
s2sdefault
Il-President tal-GRTU Charles Busuttil u d-Direttur Generali tal-GRTU Vince Farrugia ippartecipaw fit-Tielet Summit ghall-Organizazzjonijiet Nazzjonali tal-pajjizi membri ta’ l-Unjoni Ewropea u li jirraprezentaw lis-setturi tal-artigjanat u intrapriza zghira u medja. F’dan is-Summit li sar fil-Lussemburgu l-GRTU giet ipprezentata b’certifikat ta’ full membership mill-Prim Ministru ta’ Lussemburgu Dr. Jean-Claude Juncker. Dr Juncker kien l-key note speaker tal-Konferenza. Ghal dawn l-ahhar snin, il-GRTU kienet provisional member ghalhiex l-UEAPME - l-organizazzjoni Ewropea li tirraprezenta lill-organizazzjoni nazzjonali tal-intrapriza z-zghira u medja u lis-settur tal-artigjanat hu miftuha biss ghall-organizazzjonijiet nazzjonali tal-pajjizi msiehba fl-Unjoni Ewropea.

0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent