logo

Il-GRTU – Malta Chamber for Small and Medium Enterprises - illum, flimkien ma organizazzjonijiet nazzjonali ohra li jirrapprezentaw lin-negozji z-zghar fil-hamsa u ghoxrin (25) pajjiz membru tal-Unjoni Ewropeja,spjegat lill-kandidati Maltin li ser jikkontestaw ghall-Parlament Ewropew il-gdid, il-proposti tar-raprezentanti tal-Intraprizi z-zghar fl-Ewropa ghar-rikonoxximent u implimentazzjoni ahjar ta’ dak li jinhtiegu l-intraprizi z-zaghar Ewropej.

0
0
0
s2sdefault
Today, Wednesday 5th May 2004, the GRTU Executive Council lead by the President Charles J Busuttil and Director General Vincent Farrugia, will meet the Prime Minister Hon. Dr Lawrence Gonzi at 16.00hrs.

0
0
0
s2sdefault
Il-GRTU kienet wahda mill-ftit organizazzjonijiet li meta tressqet it-talba tal-Maltacom ghand il-Malta Communication Authority biex tinghata permezz biex tkun tista’ tgholli r-rati, ipprotestat u ghamlet kontro proposti favur n-negozji z-zghar Maltin. Sfortunatament haddiehor ma tax kaz u issa qed inewwah.

0
0
0
s2sdefault
L-avukat tal-GRTU fil-Laqgha tan-Naxxar ghas-sidien tal-bars u postihiet tad-Divertiment ghamilha cara li min qed jghid li l-Ligi li dahlet fis-sehh mill-lum mhix TOTAL SMOKING BAN qed jigdeb.

0
0
0
s2sdefault
Vince Farrugia, director general of the GRTU, talks to Blanche Gatt about proposals to reduce the tax burden on the middle classes to stimulate Malta’s economy.

Stop whipping the middle classes! This is Vince Farrugia’s plea to government and one of the main tenets of the GRTU’s proposals for solving Malta’s economic problems.

0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent