logo

Kummenti tal-GRTU fuq l-iStqarrija ta’ Strategiji Ekonomici u Socjali 2006 – 2010 (Dokument qabel il-Budget 2006)


0
0
0
s2sdefault

Budget Proposals

Tax Reform

0
0
0
s2sdefault

Rizultat tal-Laqgha li nzammet illum fil-Kunsill Lokali ta’ San Giljan u li ghaliha attendew is-Sindku u l-Kunsilliera eletti tal-Kunsill Lokali ta’ San Giljan, l-Ufficcjali tal-GRTU u tal-MHRA f’isem il-komunita’ Kummercjali u raprezentanti tal-Awtorita’ tat-Trasport.

0
0
0
s2sdefault

Il-GRTU – Malta Chamber of Small and Medium Enterprises - tixtieq ticcara li nhar il-Gimgha l-Ufficcju tal-GRTU kien infurmat li kien ser jintlahaq ftehim biex wara l-16.00hrs jibda jitqassam il-petrol u diesel lill-Petrol Stations u li ghalhekk l-GRTU offriet li titlob lill-Petrol Stations jibqghu miftuha sa ma taslilhom id-distribuzzjoni tal-fuel.

0
0
0
s2sdefault

Il-GRTU – Malta Chamber of Small and Medium Enterprises li tirraprezenta l-aktar negozji u ntraprizi zghar mifruxa ma’ Malta kollha u min kull qasam, temmen li fic-cirkustanzi ekonomici prezenti s-salvazzjoni ekonomika mmedjata ta’ pajjizna hi permezz ta’ zieda qawwija, u fuq zmien qasir, tan-numru ta’ turisti li jigu Malta.

0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent