logo

GRTU – Malta Chamber of Small and Medium Enterprises – has today requested the Office for Fair Competition to direct Enemalta Corporation and Water Services Corporation to extend the favourable billing scheme reserved only for enterprises in the licenced accommodation sector to all enterprises irrespective of the sector in which they operate. GRTU contends that the scheme is discriminatory to enterprises in other sectors and it is issued only on the strength of the monopoly enjoyed by both corporations. GRTU’s letter to Office For Fair Competition is below:

0
0
0
s2sdefault

L-ahhar cifri dwar l-inflazzjoni fil-pajjizi tal-Unjoni Ewropea turi li Malta ghandha inflazzjoni gholja mill-medja tal-imsiehba l-ohra tal-Unjoni Ewropea. Din ir-rata ma tirriflettix l-andament reali tal-ekonomija Maltija. L-ekonomija Maltija illum m’hiex tuza l-potenzjal kollu taghha u l-inflazzjoni hi htija taz-zidiet fl-ispejjez imposti mill-gvern stess. Suppost li Malta kellha tiehu mizuri biex flimkien mall-pajjizi l-ohra fl-Unjoni Ewropea, tithaddem strategija ekonomika u socjali li tpoggi lil Unjoni Ewropea u l-membri stati fl-ghola livell ta’ zvilupp fid-dinja. Dawn il-mizuri izda f’pajjizna ghadhom ftit wisq u x’uhud huma bil-maqlub.

0
0
0
s2sdefault

Spizjar aggredit ghaliex ma tghax medicina minghajr ir-ricetta tat-Tabib
IL-GRTU ILLUM SARET TAF LI WIEHED MILL MEMBRI TAGHHA, SPIZJAR MINN HAL-TARXIEN, GIE AGGREDIT MINN PERSUNA LI RIED BILFORS JAKKWISTA MEDICINI BIR-RICETTA META MA KELLUX TALI RICETTA MINGHAND IT-TABIB TIEGHU.

0
0
0
s2sdefault

Il-Gvern injora ghal kollox in-Negozji z-Zghar ta’ Pajjizna.


Il-Gvern li suppost ghandu bhala ghan ewlieni li jghin lill-intraprizi z-zghar ta’ pajjizna jifjorixxu, illum ta’ daqqa ohra bla sens lil numru kbir ta’ negozji zghar Maltin. Mill-lum 5 ta’ April numru ta’ bars, snack bars, kafetteriji u hwienet ohra tkomplew intghafsu bl-esagerazzjoni ta’ regolamenti dwar it-tipjip li impona l-gvern bla konsultazzjoni ma hadd.

0
0
0
s2sdefault

Il-GRTU – Malta Chamber of Small and Medium Enterprises - illum zammet diskussjonijiet mall-Ufficcju tal-Prim Ministru, mall-Kummissarju tal-Pulizija u mall-Malta Industrial Parks biex tinstab soluzzjoni ghall-problema li nholqot wara li l-Pulizija bdiet tnehhu trailers li huma pparkjati f’Hal Far.

0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent