logo

Il-GRTU – Malta Chamber of Small and Medium Enterprises – illum ferhet lill-Malta Enterprise tas-success li kellha fit-twettieq tal-iskemi ghall-intraprizi zghar u medji. Ghalkemm in-numru ta’ dawk mghejjunien hu zghir hdejn n-numru totali ta’ intraprizi zghar u medji li ghandna f’pajjizna, l-iskemi mhaddmin hu pass fid-direzzjoni t-tajba. Il-GRTU tistenna li l-gvern igib aktar fondi mill-Unjoni Ewropa biex ikunu jistghu jithaddmu aktar skemi ta’ assistenza lil SME’s.

0
0
0
s2sdefault

Il-GRTU qed issostni li ma ghandux jkun hemm bidla fis-sistema tal-pensjonijiet qabel ma jsir studju serju tal-impatt ekonomiku u socjali ta’ kull bidla li tkun qed tigi proposta. Il-GRTU trid aktar dettal b’mod partikulari li studju dwar l-impatt fuq is-suq tax-xoghol b’zieda fl-eta tal-pensjoni. L-GRTU titkellem b’mod partikulari ghas-settur fejn is-sid tan-negozju jahdem hu nnifsu bhala self-employed u l-istudju ghandu juri l-impatt ta’ zieda obbligatorja fl-eta tal-irtirar fuq in-nies self employed li huma suggetti ghal sforzi fizici kbar fl-ezercizzju tas-sengha taghhom.

0
0
0
s2sdefault

The Director General of GRTU – Malta Chamber of Small and Medium Enterprises – attended the Plenary Session of the European Social Fund and the Employers Technical Forum of ESF held in Brussels on the 17th and 18th of May 2005. Vince Farrugia is a member of the Tripartite European Social Fund Committee in representation of Maltese employers.

0
0
0
s2sdefault

Il-GRTU – Kamra Maltija tal-Intraprizi Zghar u Medji – tinnota b’dispjacir d-decizjoni tal-Parlament Ewropew li approva t-tnehhija tad-dritt tal-haddiema li bil-kunsens taghhom stess jahdmu aktar minn 48 siegha matul gimgha wahda.

0
0
0
s2sdefault

Il-GRTU tappella lil Gvern biex jikkontrolla lil certi Sindki. Il-GRTU – Kamra Maltija tan-Negozjanti Zghar u Medji temmen li certi Sindki u Kunsilli Lokali jidher li wahhluha f’rashom li jghamlu li jistghu biex ikomplu jsallbu u jifnu lis-sidien tan-negozji z-zghar li jahdmu fil-lokalita taghhom. Ezempju gwap hu dak tal-Mosta.

0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent