logo

F’isem il-membri tal-GRTU, il-Kamra Maltija tan-Negozji Zghar u Medji qed titlob l-Ombudsman li jinvestiga dak li qed taghmel it-Tax Compliance Unit. Dan wara li l-GRTU investigat hafna mill-ilmenti li wasslulha minn firxa wiesgha ta’ negozji.

Il-GRTU temmen li t-TCU qeda tmur Ultra Vires billi tipproponi kuntratt lis-sidien tan-negozji f’setturi differenti fejn is-sid tan-negozju jkun “mgieghel” jaccetta kemm ser ihallas taxxa bil-quddiem. Il-GRTU tqies li dan mhux biss mhux skond il-ligijiet fiskali ta’ pajjizna u jxellef l-iskop ta min fassal is-sistema tat-taxxi ta’ Malta, izda huwa per se diskriminatorju.

0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent