logo

Il-GRTU – L-Kamra Maltija tan-Negozji Zghar u Medji ma accettatx l-pozizzjoni li hadet l-Kummissjoni Ewropeja dwar l-kas li l-GRTU resqet quddiemha dwar l-Ufficcju tal-Kompetizzjoni Gusta ta’ Malta. Il-GRTU tablet lill-Commissioner Ms Nellie Kroes responsabbli mill-Kompetizzjoni biex tizgura lil l-gvern Malti josserva ahjar ir-regolamenti tal-EU dwar il-harsien tal-kompetizzjoni gusta f’pajjizna

0
0
0
s2sdefault

Il-GRTU tirraprezenta l-akbar numru ta’ intraprizi u negozji zghar u self-employed fejn l-aktar hemm numru kbir ta’ nisa jahdmu. Huma hafna n-nisa li llum jahdmu jew bhala sidien, managers jew bhala mpjegati fis-setturi tal-kummerc, tas-servizzi u f’negozji ta’ crafts u fornituri ohra, filwaqt li numbru kbir ta’ nisa ghalkemm mhux direttament impjegati huma ta’ sostenn kontinwu u necessarju ghall-intraprizi privati tal-familji

0
0
0
s2sdefault

Il-GRTU – Kamra Maltija tan-Negozji Zghar u Medji f’isem l-Host Families li fil-maggoranza taghhom huma msiehba fil-GRTU illum waslet fi ftehim mall-Ministru tal-Finanzi rapprezentat mis-Segretarju Parlamentari l-Onorevoli Tonio Fenech biex tkun solvuta l-kwistjoni li kienet inholqot dwar it-taxxa dovuta duq dhul li jsir mill-Host Families li jzommu studenti barranin li jigu Malta biex jitghallmu l-lingwa Ingliza.

0
0
0
s2sdefault

GRTU insists that conducting a study on the operations of Electricity charges and purchasing policies is desirable but not enough. What is of utmost important is that Government acts now decisively and withdraw the Electricity and Water Surcharge. As a minimum government should withdraw the last increases in the Electricity and Water Surcharge. GRTU contends that these increases are unjustified and the result of indecision and incompetence of the authorities responsible for the protection of the public interest. SME’s and householders should therefore not be further burdened with these unjust increases.

0
0
0
s2sdefault

Il-GRTU llum kellha diskussjonijiet mad-Direttur Generali tad-Dwana u l-esperti tieghu kif ukoll mas-Segretarju Parlamentari fil-Ministeru tal-Finanzi l-Onor Tonio Fenech fejn il-GRTU inghatat dettalji ta’ x’qed isir mill-awtoritajiet biex tkun kontrollata l-problema kbira li qed tinholoq ghal hafna negozji bid-dhul ta’ kwantitajiet ta’ merkanzija b’sistemi li m’humiex regolari ghall-kummerc. Fost dawn hemm is-sistema li qed issir aktar frekwenti ta’ xoghol li jidhol f’Malta bil-vannijet u trasport privat u li jibqa’ ghaddej ghad-distribuzzjoni. Dan ix-xoghol qed jitpogga fuq is-suq bla VAT, b’vantagg ta’ nuqqas ta’ income tax u bla hlas ta’ eco-tax u qed johloq kompetizzjoni ingusta kontra xoghol li jkun dahal b’mod regolari u li jkun suggett ghat-taxxi kollha.

0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent