logo

Delegazzjoni tal-GRTU – Kamra Maltija ghan-Negozji Zghar u Medji - iltaqghet mal-Ministeru tal-Industrija, Investiment u Teknologija tal-Informatika biex tkun taf aktar dwar il-progett SmartCity @ Malta.

Fid-delegazzjoni tal-GRTU kien hemm rapprezentanti mis-settur IT, tat-Turizmu, tal-Kuntratturi u Developers u tad-direzzjoni generali tal-GRTU mmexxija mill-President Paul Abela u id-Direttur Generali Vincent Farrugia. Il-prezentazzjoni f’isem il-Ministeru saret minn Claudio Grech il-Kap tas-Segretarjat tal-Ministeri u l-ufficjal inkarigat mill-progett ta’ SmartCity

0
0
0
s2sdefault

Il-GRTU – Kamra Maltija ghan-Negozji Zghar u Medji – qed tesprimi b’mod pubbliku l-inkwiet taghha dwar il-mod kif il-gvern qed imexxi fuq il-kwistjoni tar-riciklagg tal-iskart. Sa llum ftit li xejn saret konsultazzjoni mal-GRTU li tirraprezenta l-firxa l-aktar wiesa ta’ negozji, servizzi u intraprizi mifruxa ma’ Malta kollha. Jidher izda li l-gvern diga ddecieda wahdu l-linji li fuqhom ser imexxi. Aghar minn hekk jidher li hawn min hu infurmat ghax forsi ghandu xi privilegg specjali, filwaqt li ohrajn li ghandhom dritt li jkunu nvoluti, qed jithallew barra.

0
0
0
s2sdefault

Euro Commerce tintervjeni biex tissapportja l-complaint tal-GRTU

Il-GRTU qed tikkontesta quddiem il-Kummissarju ghall-Kompetizjoni tal-EU Nellie Kroes, il-mod kif l-Ufficju tal-Kompetizzjoni Gusta f’Malta qed jitmexxa.

Il-GRTU wkoll mexxiet l-kwistjoni quddiem l-Euro Commerce il-federazzjoni ewropeja li tirraprezenta l-organizazzjonijiet Nazzjonali fl-istati membri tal-EU li jirraprezentaw in-negozji kummercjali.

Il-Euro Commerce qed tappella lil-Kummissarju Kroes biex tinvestiga kif il-gvern Malta qed ihaddem l-Ufficcju tal-Kummerc Gust f’Malta.

0
0
0
s2sdefault

Illum it-Tnejn, 20 ta’ Marzu 2006 fil-11.15am

Il-GRTU qed tiltaqa’ mal-ghola awtoritajiet tal-pajjiz bil-ghan li tizgura li din is-sena tkun is-sena li vera taghmel id-differenza ghan-negozji zghar u medji Maltin u Ghawdxin. Hekk kif nersqu lejn it-tieni anniversarju ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea il-GRTU temmen li jista’ jsir hafna aktar biex in-negozji zghar u medji Maltin u Ghawdxin ihossu positivament il-vantaggi tas-shubija. Il-kampanja tal-GRTU bdiet f’Jannar bil-presenza tal-Prim Ministru l-Onor Lawrence Gonzi fil-Konferenza Annwali tal-GRTU u ser tkompli llum fil-laqgha mal-President ta’ Malta.

0
0
0
s2sdefault

F’laqgha ta’ diskussjoni dwar l-iskema gdida tal-gvern ghall-pensjonijiet li l-Kunsill tal-GRTU kellu fl-ufficini tal-GRTU mal-Ministru Dr Louis Galea u mal-Ministru Dolores Cristina, il-Kunsill tal-GRTU ghamilha cara li l-GRTU ma taqbilx li l-eta’ tal-irtirar ghandha tkun imposta b’ligi ghal 65 sena.

0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent