logo

Il-figuri li habret l-MHRA juru bic-car li l-problemi li qed jiffaccja s-settur tat-turizmu qed jaccelleraw. Il-problemi huma serji u jmorru lil hinn minn dak li kapaci twettaq il-Malta Tourism Authority hi x’inhi l-istruttura manigerjali taghha.

0
0
0
s2sdefault

F’laqgha ta’ diskussjoni dwar l-iskema gdida tal-gvern ghall-pensjonijiet li l-Kunsill tal-GRTU kellu fl-ufficini tal-GRTU mal-Ministru Dr Louis Galea u mal-Ministru Dolores Cristina, il-Kunsill tal-GRTU ghamilha cara li l-GRTU ma taqbilx li l-eta’ tal-irtirar ghandha tkun imposta b’ligi ghal 65 sena.

0
0
0
s2sdefault

Is-sala tal-Halland Hotel kienet ippakjata bil-Hairdressers ghal-Laqgha Generali li l-GRTU – Kamra Maltija tan-Negozji Zghar u Medji, sejhet ghalihom ilbierah.

Il-Hairdressers iltaqghu biex jiddiskutu pjan ta’ azzjoni li jizgura li l-Gvern jaghti widen tan-numru ta’ problemi li huma serji bizzejjed li qed jheddu l-futur tan-negozju taghhom.

0
0
0
s2sdefault

The Government has once again failed to consult and discuss with GRTU. After all the promises that we were made and the frivolous statements stressing how important SMEs are to the economy, our input was once again over-ruled. Once again we are faced with arrogance and bulldozer tactics. This time the issues are the strategy being considered to meet the challenges set out by the EU packaging directive. This is in spite of the fact that this directive will effect the vast majority of SMEs as well as consumers at large.

0
0
0
s2sdefault

Kull settur rapprezentat mill-GRTU – Kamra Maltija tan-Negozji Zghar u Medji, u fejn ix-xoghol jiddependi hafna fuq konsum gholi ta’ elettriku, jew ilma, jew it-tnejn, kollha qed jirraportaw li l-kontijiet tal-elettriku u ilma ma jifilhux ghalihom bil-piz kollu tas-soprataxxa. Il-bicca l-kbira ta’ dawn l-intraprizi diga mghaffgin bi spejjez kbar ohra imposti mill-burokrazija l-aktar it-Tax Compliance b’penalitajiet u interessi fuq il-hlasijiet li huma ghal kollox esagerati u fost l-ohrajn l-istess Enemalta li qed taghti biss 45 gurnata biex il-kontijiet jithallsu.

0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent