logo

GRTU’s arguments to the EU Commission in support of GRTU’s complaint against the Malta Government’s imposition of the Electricity and Water Surcharge were described by the Malta government as “fantasies on imaginary European regulations”.

0
0
0
s2sdefault

Il-GRTU tinsab inkwetata bl-attitudni li ha l-Kabinet fir-rigward tad-Dual Pricing. Il-GRTU – Kamra Maltija tan-Negozji Zghar u Medji qed tippartecipa b’mod attiv u impenjattiv fil-process ta’ konsultazzjoni strutturati imhaddma minn National Euro Changeover Committee (NECC) u l-GRTU kienet tistenna li l-Kabinett tal-Ministri ma kellu qatt jaqbad u jiddeciedi fuq id-Dual Pricing u jinjora ghal kollox in-NECC. Huwa inutli li l-Gvern jifforma kumitat ta konsultazzjoni meta imbaghad jitlaq triq ghal rasu.

0
0
0
s2sdefault
L-awtoritajiet ghal darb’ohra jidhru li qed jistudjaw problema u bhas soltu jsibuha bi tqila biex iwettqu decizjoni mifthema. Il-problema hi li f’Malta diehla kwantita kbira ta’ merca b’mod irregolari u dawn il-prodotti qed jikkompetu b’mod mill-aktar ingust mal-prodotti li jkunu gew importati b’mod regolari. Diversi kummercjanti qed ikunu suggetti ghal din il-kompetizzjoni ngusta kawza tal-inefficjenza tal-istrutturi u s-sistemi fiskali ta’ Malta. Minhabba l-mod kif qed jigu importati certu affarjiet f’pajjizna partikularment bil-catamaran u b’ordnijiet fuq l-internet impurtati taparsi “for Personal Use” qed ikun hemm evazjoni kbira ta’ VAT, ECO TAX u taxxa. Din l-evazjoni tohloq svantagg fuq min jimxi kif suppost tal-inqas ta’ 50% tal-ispejjez.


0
0
0
s2sdefault

The evasion of tax by the self-employed and owners of small businesses cannot be condoned by either GRTU or anyone else. GRTU members are trained to fulfill their fiscal duties correctly. GRTU members however, feel great pain to understand the government’s attitude towards notorious tax abusers as these people offer the most serious competition challenge to legitimate businesses represented by GRTU. But GRTU insists that schemes aimed at solving the tax evasion issue should never cause government to revert back to the old hated system of ‘ex-officio assessment’. Only a government that is tired of governing picks up again this dirty tool.0
0
0
s2sdefault
Id-decizjoni fuq id-dual pricing minn Jannar li gej minghajr il-mizuri proposti mil-GRTU diga qed ittella f’wicc l-ilma l-hafna problemi li l-implementazzjoni ta din id-decizjoni mghaggla ser tikkawza. Il-GRTU ghalhekk qed taghmilha cara li jekk il-Gvern ma jghatix kaz ta’ dak li qed tghid il-GRTU f’isem is-sidien tal-hwienet, il-GRTU tghati direttivi lil hwienet kollha biex jinjoraw dak li qed jigi mpost, ghax mhux sewwa li kull darba il-piz jintefa fuq dahar is-sidien tal-hwienet


0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent