logo

Imtlejna bihom. Kif tejd xi haga li ma togghobhomx, johorgu ghalik qishom klieb ta’ l-ghassa. Fil-politika u fil-hajja Pubblika issa drajnijhom. Jew tejd li jghodd ghall-widnejhom jew jikxfu sninhom ghalik

0
0
0
s2sdefault

X’esagerazzjoni!” Meta nisma dan ir-riklam li vvintaw tal-MTA, nghid il-vera laqtugh tajjeb il-karattru Malti. X’fissazzjoni ghandna li nahsbu li d-dinja kollha qed tiggustana. Id-dinja kollha qed thabtilna il-bieb! Imma kif jista’ jkun li Francis Zammit Dimech jittollera dawn il-purcinellati?

0
0
0
s2sdefault

Qed nistinka kemm niflah biex indahhal mentalita fost in-nies tan-negozji li l-ambjent hu importanti ghan-negozju u hu ghalhekk importanti hafna li kull negozjant igorr ir-responsabilita tieghu. Mhux facli din. Ghax ghad hawn hafna li jidhlu fil-kummerc bil-ghan li jahtfu bil-kbir sa ma jaghmlu ftit flus, imbaghad ituha ghall-propjeta. Sfortunatament is-sistema burokratika lil dawn il-cowboys tghinhom

0
0
0
s2sdefault

Fi zmien l-Budget, kull naha tispara l-figuri. Ahna hrigna studju interessanti dwar l-ekonomija biex nuru it-triq li Malta ghandha taqbad jekk irridu nkabbru l-ekonomija u jizdiedu il-flus fl-idejn. Ic-cifri ekonomici juru li l-Prodott Gross Nazzjonali jiddependi, u tajjeb li kontinwament nishqu dan, l-aktar mill-industrija li tesporta l-prodotti taghha u mis-servizzi li nesportaw, l-aktar mit-turizmu. Li ma jurux sewwa izda hu l-valur mizjud ekonomiku li jibqa f’pajjizna. Dan jiddependi hafna minn dak li kapaci nzommu f’Malta bhala parti mid-dhul li jkollhom l-industrija u t-turizmu. Jigifieri mhux naqbdu kollox qiesu l-qliegh kollu baqa’ hawn, ghax mhux kull ma jidhol minn barra jizdied mal-valur mizjud ekonomiku li fuqu hu mibni l-GDP.

0
0
0
s2sdefault
Issa jidher li t-triq ghall-bidla ghall-Euro bdiet tirranka. Il-Gvern bil-fors li ried jara certi affarjiet sewwa. Issa jidher li bil-mod il-mod hafna affarjiet bdew joqghodu f’posthom.


0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent