logo

Ghat-tieni darba f’inqas minn xahar l-GRTU l-Kamra Maltija tan-Negozji Zghar u Medji,  regghet appellat lill-Prim Ministru, bhala Ministru tal-Finanzi, biex il-Gvern jiddeciedi issa, qabel id-dhul tal-Euro, dwar il-kontroll tal-hlasijiet imposti mill- banek bhala issuers tad-debit cards u bhala Merchant acquirer tad-ditti ewlenin tal-credit cards,  Master Cards u Visa.


0
0
0
s2sdefault

Il-Problema hi l-ispejjez zejda li jgibu maghhom zidiet fil-prezzijiet.

 

Il-GRTU semghet b’interess rapporti li saru fl-MCESD minn diversi Entitajiet Pubblici dwar l-analazi taghhom dwar xinhu jsir fuq prezzijiet. Il-GRTU pprezentat ukoll il-punti ewlenin ta’ rizultat tar- ricerka taghha mas-sidien ta’ l-intraprizi f’oqsma diversi tal-kummerc: retailers, traders, wholesalers,hair salons, beauty salons, farms, petrol stations, garaxxijiet ta’ tiswijiet, computers u IT Services u attivitajiet ekonomici ohra fejn l-prodott u s-servizz jinbiegh direttament lill-konsumatur. transportaturi, sidien tal-bars, restoranti u postijiet ta’ deivertiment u varjeta kbira ta’ servizzi, spizeriji,


0
0
0
s2sdefault

Ghall-darba ohra s-Super 5 baqghet ma ntrebhitx. Dan ifisser gimgha ohra ta’ tkissir tal-bejgh ghall-hwienet u postijiet tad-divertiment ma Malta kollha hekk kif aktar flus ikomplu jintefqu f’din il-gennata nazzjonali.

0
0
0
s2sdefault
  1. Il-GRTU tipprezenta claim lill- Gvern f’isem il-kuntratturi tal-gbir ta’ skart

  2. Tapplika biex thaddem skemi ta’ mmanigjar ta’ skart f’isem l-kummercjanti

 

Zvilupp interessanti u importanti li Malta hi obbligata li tghaddi minnu mil-bidu tas-sena d-diehla, hu dak tat-twettiq tad-direttivi tal-UE, dwar separazzjoni, riciklagg u uzu iehor ta’ skart, b’mod partikulari skart taht forma ta’ pakkeggjar ta’ kull prodott u wkoll skart ta’ prodotti ta’ natura elettronika jew elettrika.

 

0
0
0
s2sdefault

Bis-sahha ta’ partnership li gie ffirmat bejn l-GRTU u t-Transfinance issa l-GRTU tkun tista tghin lin-negozjanti Maltin biex f’metodu semplici jkunu jistghu jaghmlu l-applikazzjoni ghall-infieq fuq taxxa li ghandhom dritt jehduh lura.

 

0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent